top of page
Aanbod voor kinderen en jongeren.
spelkamer.jpg
Soorten therapie

U kan bij ons terecht voor:

 • individuele psychotherapie

 • speltherapie

 • gezinstherapie

 • ouderbegeleiding

Mogelijke aanmeldingsvragen

 

Emotionele problemen 

 • Angsten

 • Depressiviteit

 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en trauma

  • seksueel misbruik

  • verlies

  • rouw

  • echtscheiding

  • ongeval

  • mishandeling

 • laag zelfbeeld

 • automutilatie

 • identiteitsproblemen

 • vastgelopen ontwikkeling

Bijvoorbeeld:

 • Mijn stiefzoon van 17 kan de scheiding niet loslaten en presteert daardoor slecht op school

 • Mijn dochter van 6 jaar voelt zich niet lekker in haar vel en plast weer in haar broek

 • Mijn zoon is 14 jaar en heeft het moeilijk met het overlijden van zijn vader

 • Mijn dochter is lastig gevallen door iemand op straaat en heeft sindsdien nachtmerries en is somber

 

Sociaal-relationele problemen 

 • pesten of gepest worden

 • eenzaamheid

 • verstoorde ouder-kind relaties (in eigen gezin, nieuw samengesteld gezin, pleeg- of adoptiegezin)

 • problemen in de omgang met andere kinderen of jongeren

 • gedragsproblemen

Bijvoorbeeld :

 • Mijn dochter van 12 wordt gepest op school en blijft steeds vaker thuis van school

 • Mijn zoon van 9 wordt snel boos en wil niet luisteren

 • Ik wil een goede relatie opbouwen met mijn stiefdochter, maar ze laat dit niet toe

 • Mijn zoon van 16 is enorm verlegen en zit er mee dat hij geen vrienden kan maken

spelkamer2.jpg
Hoe verloopt een therapie?

 

We starten de begeleiding met één of meerdere verkennende gesprekken met het kind/de jongere en zijn ouders (tenzij anders geïndiceerd is). Deze fungeren om kennis te maken, om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.

Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een consultatie bij een kinderpsychiater.

We werken, indien nodig, nauw samen met de verwijzer, CLB, e.d.

Eén gesprek duurt vijftig minuten.

Therapie met kinderen

 

Volwassenen hebben geleerd dat praten over hun problemen kan helpen. Voor kinderen is dat vaak moeilijk. Zij laten veel meer in hun spel zien wat hen bezighoudt. Daarom vindt therapie met kinderen plaats in de spelkamer, waar allerlei spelmateriaal aanwezig is (teken- en knutselmateriaal, zandbak, poppenkast, …). Het kind kan, binnen veilige grenzen, bepalen hoe en wat er gespeeld wordt. De therapeut communiceert met het kind via de beelden en symbolen van het spel. Op die manier leert het kind zijn gevoelens en belevingen kennen. Door mee te leven, mee te spelen en woorden te geven aan het spel krijgt het kind de ondersteuning om zijn emoties te uiten, problemen te verwerken en nieuwe ervaringen te (durven) beleven.

 

Doel van de therapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

 

Therapie met jongeren

In de therapie probeert de therapeut samen met de jongere zicht te krijgen op:

 • wat je klachten en problemen kunnen betekenen

 • wat mogelijkheden en beperkingen zijn

 • wat jouw noden, behoeften en verlangens zijn

 • belangrijke gedachten en gevoelens die een rol spelen in de problemen

De jongere krijgt hierdoor de ruimte :

 • om een nieuwe verhouding te leren vinden ten opzichte van ervaringen en gebeurtenissen

 • om tot aanvaarding van zichzelf en de ander te komen

 • om bepaalde ervaringen te verwerken

 • om te komen tot meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid

De therapeut draagt hierbij geen pasklare oplossingen aan, maar schept de voorwaarden waarbinnen de jongere zijn problemen kan aanpakken en tot verdere zelfontplooiing kan komen. De therapie kan middels gesprekken plaatsvinden, maar ook kan er gebruikt gemaakt worden van tekenen, spel, beweging of andere creatieve middelen.

Ouderbegeleiding

Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.

 

Gezinstherapie

In gezinstherapie worden het kind/de jongere en zijn ouders uitgenodigd. Vaak worden ook andere gezinsleden of belangrijke personen betrokken. Het gezin wordt gezien als een belangrijke hulpbron. Een kind groeit op in interactie met het hele gezin. Problemen bij één van de kinderen staan meestal niet helemaal op zichzelf. Gezinsgesprekken richten zich op de onderlinge interacties, relaties en de hieraan gekoppelde gevoelens. De gezinsleden worden zich bewuster van de wijze waarop zij met elkaar omgaan en hoe dit samenhangt met de aanmeldingsproblemen. Ieder gezinslid krijgt hierdoor de kans om een stukje verantwoordelijkheid te nemen om de relaties en de communicatie in het gezin te onderzoeken en te verbeteren.

 

De therapeut draagt hierbij geen pasklare oplossingen aan, maar schept de voorwaarden waarbinnen het gezin eigen oplossingen en waarden kan hervinden.

 

De therapie kan middels gesprekken plaatsvinden, maar ook kan er gebruik gemaakt worden van tekenen, spel of andere creatieve middelen.

bottom of page